Logopedie

SPRAAK


Een spraakstoornis uit zich in het onduidelijk spreken of het niet goed uit kunnen spreken van bepaalde klanken. Om hierbij te helpen en om de spraak verstaanbaar te maken, kan iemand naar een logopedist. 

Een spraakstoornis kan zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen. Bij kinderen komt het vooral voor dat de spraak achter loopt, dat een kind een bepaalde klank niet of niet goed kan uitspreken en bij volwassenen kan het voorkomen dat iemand onduidelijk (bijvoorbeeld binnensmonds) spreekt of dat iemand een spraakstoornis krijgt als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel.


Kenmerken spraakstoornis:

 • Slordige articulatie (spreekt snel, waardoor het onverstaanbaar wordt)
 • Onduidelijke articulatie (spreekt vaak binnensmonds. Dit kan zich uiten in weinig lipronding en weinig beweging in de mond bij spreken)
 • Onjuiste articulatie (kan een bepaalde letter niet goed uitspreken)
 • Nasaliteit
 • Spreektempo

TAAL


Er bestaan verschillende vormen van logopedische taalproblemen. Zo kan er een taalstoornis ontstaan als gevolg van afasie, dyslexie, dementie en een taalontwikkelingsstoornis. De meeste taalstoornissen zijn te herkennen doordat iemand zich niet duidelijk kan uiten naar de omgeving of doordat iemand een verkeerde zinsbouw heeft. Daarnaast kan het ook voorkomen dat iemand van de hak op de tak een verhaal vertelt.


Kenmerken taalstoornis:

 • Woordvindingsproblemen (Heeft moeite met een woord verzinnen. Praat vaak omschrijvend, bijvoorbeeld ‘waarin je woont’ i.p.v. ‘huis’)
 • Moeite met verwerken van informatie
 • Moeite met begrijpen complexe berichten
 • Fonologische fouten (zegt 'toe' in plaats van 'koe')
 • Maakt fouten in de zinsbouw
 • Springt van de hak op de tak

LOGOPEDIE


Indien iemand problemen heeft op één van deze gebieden, kan hij/zij een logopedist inschakelen.
Een logopedist zal onderzoeken en behandelingen uitvoeren om deze stoornissen te verhelpen of te verminderen.

Met problemen op één van deze gebieden, kunt u naar Logopediepraktijk Bakel/Oploo/Westerbeek komen. Wij helpen u graag!

AUDITIEVE VAARDIGHEDEN


Indien alle voorwaarden voldoende zijn ontwikkeld kan een kind leren lezen en spellen. Bij sommige kinderen komt dit niet goed op gang. 

Er wordt dan bijvoorbeeld gewerkt aan de klanktekenkoppeling (welke klank hoort bij welk teken), de auditieve vaardigheden en aan de spellingsregels. Veel kinderen met spellingmoeilijkheden hebben ook vaak problemen in de spraak- en taalontwikkeling. 


Een logopedist mag geen dyslexie diagnosticeren. Een logopedische behandeling die zich alleen richt op spellingsvaardigheden wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Doordat er vaak sprake is van meer problemen naast de spellingsproblemen, zoals problemen in de taal, de klanktekenkoppeling en de auditieve vaardigheden is logopedische hulp wel geïndiceerd.

AFWIJKEND MONDGEDRAG (OMFT)


Om duidelijk te kunnen spreken is het van belang dat de spieren in en om de mond sterk zijn. Als er geen goed evenwicht is in de mondspieren kan dit de uitspraak bemoeilijken (kinderen kunnen gaan slissen/lispelen), maar ook zorgen voor slikproblemen. Afwijkende mondgewoonten kunnen ook zorgen voor een verkeerde stand van de tanden.


In de praktijk wordt OMFT (oromyofunctionele therapie) gegeven. Deze cursus hebben al onze medewerkers gevolgd. 


STEM


De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Op het moment dat iemand hees of schor is, kan het moeilijk zijn om goed te communiceren. Ook een verkeerde ademhaling kan hierbij een belangrijke rol spelen.

PREVERBALE LOGOPEDIEDe behandeling van kinderen met eet- en drinkproblemen wordt gedaan door een prelogopedist.

Een prelogopedist is een logopedist, die  nascholing heeft gedaan  in het werken met zeer jonge kinderen. Er kan al bij de zuigeling gestart worden met prelogopedische behandeling.


Esther heeft in februari 2019 de cursus voor Pre-logopedie gevolgd.
Adres:

BAKEL                                          WESTERBEEK                         OPLOO

Sint Wilbertsplein 8a           schoolstraat 1                          Deken Schmerlingstraat 15

5761 BK Bakel                         5843 AG Westerbeek         5841 AM Oploo 


Email:                                             Telefoon:

info@logopedie-bakel.nl     Bakel: 06-47802355 / Oploo: 06-57969364