Aanbod

LOGOPEDIE


Wij zijn als logopedist gespecialiseerd in observatie, onderzoek en behandeling van problemen in verbale communicatie, mondfuncties, adem, stem en gehoor. Iedereen leert in zijn kinderjaren praten, of beter gezegd, leert communiceren. Spelenderwijs ontwikkelt een kind het vermogen om wensen kenbaar te maken en informatie uit te wisselen met de omgeving. Praten is één manier om te communiceren, andere manieren zijn: oogcontact, mimiek, lichaamstaal, aanwijzen, gebaren, lezen en schrijven. Soms gaan deze ontwikkelingen niet vanzelf.

Met problemen op één van deze gebieden, kunt u naar Logopedie Bakel komen. Wij helpen u graag!


SPRAAK


Een spraakstoornis uit zich in het onduidelijk spreken of het niet goed uit kunnen spreken van bepaalde klanken. Om hierbij te helpen en om de spraak verstaanbaar te maken, kan iemand naar een logopedist. 

Een spraakstoornis kan zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen. Bij kinderen komt het vooral voor dat de spraak achter loopt, dat een kind een bepaalde klank niet of niet goed kan uitspreken en bij volwassenen kan het voorkomen dat iemand onduidelijk (bijvoorbeeld binnensmonds) spreekt of dat iemand een spraakstoornis krijgt als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel.


Kenmerken spraakstoornis:

 • Slordige articulatie (spreekt snel, waardoor het onverstaanbaar wordt)
 • Onduidelijke articulatie (spreekt vaak binnensmonds. Dit kan zich uiten in weinig lipronding en weinig beweging in de mond bij spreken)
 • Onjuiste articulatie (kan een bepaalde letter niet goed uitspreken)
 • Nasaliteit
 • Spreektempo
 • Dysartrie ( verminderde spraakverstaanbaarheid t.g.v. een onduidelijke articulatie)
 • Spraakapraxie (onvermogen om bepaalde klanken te kunnen maken)

AUDITIEVE VAARDIGHEDEN


Indien alle voorwaarden voldoende zijn ontwikkeld kan een kind leren lezen en spellen. Bij sommige kinderen komt dit niet goed op gang. 

Er wordt dan bijvoorbeeld gewerkt aan de klanktekenkoppeling (welke klank hoort bij welk teken), de auditieve vaardigheden en aan de spellingsregels. Veel kinderen met spellingmoeilijkheden hebben ook vaak problemen in de spraak- en taalontwikkeling. 


Een logopedist mag geen dyslexie diagnosticeren. Een logopedische behandeling die zich alleen richt op spellingsvaardigheden wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Doordat er vaak sprake is van meer problemen naast de spellingsproblemen, zoals problemen in de taal, de klanktekenkoppeling en de auditieve vaardigheden is logopedische hulp wel geïndiceerd.

TAAL


Er bestaan verschillende vormen van logopedische taalproblemen. Zo kan er een taalstoornis ontstaan als gevolg van afasie, dyslexie, dementie en een taalontwikkelingsstoornis. De meeste taalstoornissen zijn te herkennen doordat iemand zich niet duidelijk kan uiten naar de omgeving of doordat iemand een verkeerde zinsbouw heeft. Daarnaast kan het ook voorkomen dat iemand van de hak op de tak een verhaal vertelt.


 • Afasie (woordvindingsproblemen, taalbegrip/taalproductie problemen, schrijfproblemen)


Kenmerken taalstoornis:

 • Woordvindingsproblemen (Heeft moeite met een woord verzinnen. Praat vaak omschrijvend, bijvoorbeeld ‘waarin je woont’ i.p.v. ‘huis’)
 • Moeite met verwerken van informatie
 • Moeite met begrijpen complexe berichten
 • Fonologische fouten (zegt 'toe' in plaats van 'koe')
 • Maakt fouten in de zinsbouw
 • Springt van de hak op de tak

AFWIJKEND MONDGEDRAG (OMFT)


Om duidelijk te kunnen spreken is het van belang dat de spieren in en om de mond sterk zijn. Als er geen goed evenwicht is in de mondspieren kan dit de uitspraak bemoeilijken (kinderen kunnen gaan slissen/lispelen), maar ook zorgen voor slikproblemen. Afwijkende mondgewoonten kunnen ook zorgen voor een verkeerde stand van de tanden.


In de praktijk wordt OMFT (oromyofunctionele therapie) gegeven. Dit kan ook in samenwerking met een tandartspraktijk.


STEM


De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Op het moment dat iemand hees of schor is, kan het moeilijk zijn om goed te communiceren. Ook een verkeerde ademhaling kan hierbij een belangrijke rol spelen.Naast de traditionele adem- en stemtechnieken, lax vox, zijn wij ook getraind in het manipuleren en masseren van het strottenhoofd, de larynx. Dit heet manuele facilitatie van de larynx. Zo ontstaat er een betere balans tussen de spieren rondom de larynx.

Met deze methode worden niet alleen stemproblemen behandeld, maar ook slikklachten, pijnklachten, hoestklachten en globusklachten.

Melissa heeft in oktober 2021 deze cursus gevolgd.


LARYNXMANIPULATIE


Larynxmanipulatie een techniek om problemen rondom stem, keel en kaak te verhelpen, 

Heesheid, een snel vermoeide stem, (vage) stem- of keelklachten, hoofdpijn, nekklachten; het kan allemaal voortkomen uit een onjuiste spierspanning en stand van de larynx. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan bij het slikken. Ook kan het gevoel ontstaan dat er iets in de keel vastzit.

Schrapen en hoesten zijn het gevolg, wat het probleem niet ten goede komt.

Bij Larynxmanipulatie wordt nagegaan wat de spanning van de spieren is, de beweeglijkheid bevorderd en de balans weer hersteld.

Cheyanne heeft in april 2022 deze cursus afgerond. 


LOGOPEDIE SPECIFIEK VOOR VOLWASSENEN


Spraakverstaanbaarheid (dysartrie):
Door een neurologische aandoening of ziektebeeld kunnen uw spraakbewegingen te slap of te gespannen, te traag of te snel, ongecoördineerd of algemeen minder nauwkeurig zijn.


Taalstoornissen veroorzaakt door neurologische problematiek:
Wanneer door bijvoorbeeld een beroerte één of meer onderdelen van uw taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. Er kunnen oefeningen gedaan worden om het begrijpen, spreken, lezen of schrijven te verbeteren en we kunnen u helpen om de communicatie tussen u en uw omgeving zo optimaal mogelijk te maken.


Slikproblemen:
Slikproblemen kunnen ontstaan door ouderdom, maar ook door neurologische problematiek (bijvoorbeeld door een beroerte,  Multiple Sclerose of dementie).


Stemstoornissen:
Bijvoorbeeld heesheid of stemproblemen na een beroerte, trauma of operatie.  

PREVERBALE LOGOPEDIEDe behandeling van kinderen met eet- en drinkproblemen wordt gedaan door een prelogopedist.

Een prelogopedist is een logopedist, die  nascholing heeft gedaan  in het werken met zeer jonge kinderen. Er kan al bij de zuigeling gestart worden met prelogopedische behandeling.


Esther heeft in februari 2019 de cursus voor Pre-logopedie gevolgd.unsplash